Uden Facebook – VOR HERRE BEVARE’S !!!!!

forsagelse
forsagelse

Fasten. Hvad i alverden er faste? Hvad handler det dog om? Fasten handler bl.a. om forsagelse og forsagelse er at give afkald på noget, man holder af, noget, man ikke synes, man kan undvære. Tænk at skulle undvære en god kebab-pizza? Bilen, så man blev nødt til at gå. Tænk at skulle undvære fjerneren? 40 dage uden Paradise Hotel på TV3?

NO WAY, JOSÉ!

Vi konfirmander har prøvet at forsage noget blot en enkelt weekend, og vi må nok erkende, at det næsten var umuligt at undvære vores NETFLIX, vores Ipads og vores computer. Der var ovenikøbet flere, der ikke kunne holde det  – langt mindre holde det ud. Men hvorfor? Hvorfor kan vi ikke klare at gå uden vores computer en sølle weekend? Godt spørgsmål! Måske er vi blevet afhængige.

forældregenerationen
forældregenerationen

Nu er det ikke kun os, der er blevet afhængige. Det er tilfældet i alle aldre. Vores forældre f.eks. har også udviklet stor Snap-chat afhængighed,  hold i nakken af pokemon-jagt og selfieafhængighed.

Og nu tænker du sikkert: FASTEN! Nej, ellers tak!

alle konfirmandernes mobiler
alle konfirmandernes mobiler

Men hvis vi nu ser bort fra alt det dårlige og triste ved fasten, er der så noget godt og positivt ved fasten? Når du ikke er på din mobil 24 timer i døgnet, kan du faktisk være sammen med din familie, dine venner, være sammen med de mennesker, du elsker. Måske tænke lidt over tingene, bruge tid på dig selv, begynde en ny hobby, ja, bare gøre hvad du har lyst til. Uden hele tiden at følge med i, hvor mange likes, du har fået på dit nyeste profilbillede på Facebook, eller hvor mange følgere, du har på Instagram. Og det kunne da også være, at du

kebabpizza - uhm
kebabpizza – uhm

kunne tabe et par kilo på de 40 dage, fordi du ikke spiser kød eller du rører dig mere, når du i 40 dage ikke kører i bil. Det kan jo være, at du lærer nye sider af dig selv at kende eller at du indser , at du ikke har brug for din elektronik hele tiden og at du faktisk kan leve uden.

Men UDEN FACEBOOK? Vor Herre Bevare’s. NEJ TAK.

klammo fransk
klammo fransk

Heldigvis kan det efter 40 dage blive påske, forår,min gode gamle mobiltelefon og en Hånder med dressingsymfoni igen.

 

påske igen - JUHUU
påske igen – JUHUU

 

De fedeste konfirmander i Vordingborg

 

Gudstjeneste med tidsvindue – 1600 tallet

IMG_0691

 

I tæt samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole og tidligere provst Holger Villadsen deltager Vor Frue kirke i Vordingborg i et reformationsfejringsprojekt med titlen: Gudstjenester med tidsvinduer med undertitlen: 5 tider – 5 gudstjenester – 5 kirker. For hvert århundrede siden reformationen i Tyskland holdes der en gudstjeneste med start i Roskilde, der tager sig af reformationstiden og Kirkeordinansens gudstjeneste. Vor Frue kirke i

Vordingborg tager sig ved højmessen den 12. februar kl. 10 sig af 1600-tallet, nærmere bestemt tiden mellem 1683 og 1699. Dvs. tiden efter udformningen og stadfæstelsen af Danske Lov 1683 som konsekvens af indførelsen af Enevælden i 1660, henover indførelsen af Kirkeritualet 1685 og endelig forordningen af Kingos salmebog i 1699.

Kongeloven af 14. november 1665, underskrevet af Frederik den 3.
Kongeloven af 14. november 1665, underskrevet af Frederik den 3.

Introduktionsaften

tirsdag den 7. februar kl. 19.30

Vor Frue kirke, Vordingborg

Kirkeritualet og den lutherske ortodoksi

Karakteristisk for den danske folkekirkeordning er det, at tidligere autoriserede ritualer og alterbøger bevarer deres gyldighed, også efter autorisation af nye ritualer og alterbog. Den reformatoriske gudstjeneste ensrettedes i Danmark efter wittenbergsk forbillede med Kirkeordinansen(lat. 1537, da. 1539) og Alterbogen (1556 og 1564) med tekster til kirkeårets gudstjenester, efter enevældens indførelse videreførtes den ensrettede lutherske gudstjenestetradition med Kirkeritual 1685  suppleret med Alterbog 1688 og endelig med anerkendelsen Den Forordnede Salmebog 1699 (Kingos salmebog), dog således at de alle bevarede deres gyldighed helt frem til 1912, ja, nadverens plads og tilbagetrukne plads i højmessen ifølge Kirkeritualet er først søgt ændret i Ritualbogen 1992; fælles for ritualerne er, at de på flere punkter stadig udtrykker et genkendeligt, konservativt grundlag for ordningen af gudstjeneste og kirkelige handlinger i folkekirken.

Thomas Kingo 1634 - 1703
Thomas Kingo 1634 – 1703

I perioden 1683 befinder vi os i en periode med store spændinger såvel åndeligt som politisk. Vi er i efterdønningerne af den wittenbergske reformation, dvs. i ét grundet den tidsmæssige afstand udviklet rituelt og liturgisk kaos og anarki. Den lutherske ortodoksi ønskede som konsekvens af denne mangel på ensrettehed og enevældens indførelse i 1660 at indføre fælles gudstjenesteordninger for Danmarks og Norges kirker. Formålet var kort og godt at sikre, at alle kirkegængere i Danmark og Norge hver søndag kunne høre præsterne, i en mere ensrettet form og på dansk, prise Guds storhed og den enevældige konge som hans repræsentant her på jord. Kirkeritualets ensretning, præget af den lutherske ortodoksi, er illustrerende for den stræben efter orden, systematik, centralisering og homogenitet, der prægede mange områder af den enevældige styreform. Samtidig er vi med Kingo i barokkens, i en gryende pietistisk og rationalistisk tidsalder, en tid, der altså formelig stritter og strutter til alle sider.

Musik og salmesang

I dag tager vi for givet, at salmesangen ledsages af kirkens orgel. Men sådan var det langt fra i ældre tider. Et godt stykke op i 1900-tallet var der stadig danske landsbykirker, der endnu ikke havde et orgel.

Dietrich Hansen Buxtehude 1637 - 1707
Dietrich Hansen Buxtehude
1637 – 1707

Vi ved, at der i reformationstiden var fremragende orgler i de store og velhavende kirker. Det paradoksale er imidlertid, at netop hvor man havde de fine orgler, blev disse kun i ringe grad benyttet som ledsagelse til salmesangen. Her blev salmesangen ledet af kirkens kantor (korleder) i spidsen for det til kirken knyttede drengekor (kantoren var typisk sang- og musiklærer på byens latinskole, hvorfra drengene til koret blev rekrutteret). Endvidere medvirkede ofte et større eller mindre antal musikere i gudstjenesten. Men selve afviklingen af salmesang, korsvar og liturgisk sang var en sag for kor, kantor og præst. Orglet fungerede som udsmykkende og koncerterende instrument – smukke forspil, mellemspil og postludium. Sådan var det eksempelvis i Marienkirche i Lübeck, hvor Buxtehude var organist fra 1668 og til sin død i 1707. Og sådan har det givetvis også været i de store og betydningsfulde danske kirker.

I de mellemstore kirker spillede orglet imidlertid en større rolle, fordi man ikke har kunnet mønstre et drengekor og andre musikere. Danmark har her været mere ”moderne” end det rige og ”konservative” Schleswig-Holstein, hvor man skal helt hen til begyndelsen af 1800-tallet, før orglet som ledsageinstrument til salmesangen bliver det almindelige. Allerede i Kirkeritualet fra 1685 (den daværende officielle forordning vedr. højmessens liturgiske forløb) omtales brugen af orglet – ”hvor det findes”, som der står.

For overblikkets skyld kan vi inddele landets kirker i

– landsbykirkerne, der hverken havde kor eller orgel

– de mellemstore (købstads)kirker, hvor orglet af praktiske (og kunstneriske?) grunde vandt indpas

– de store kirker med både kantor, kor, orgel og nogle steder andre musikere

Hvor Vordingborg har ligget på den skala, ved vi ikke præcist. Vi ved dog, at der i

Det nyligt restaurede svaleredeorgel i Sct. Peders kirke, Næstved
Det nyligt restaurede svaleredeorgel i Sct. Peders kirke, Næstved

Vordingborg i slutningen af 1600-tallet var både latinskole, drengekor og kantor. Vi ved også, at kirken allerede i 1587 fik bygget et meget lille orgel af den hollandske orgelbygger Hans Brebus. Det var et såkaldt ”svaleredeorgel”, hang på væggen overfor prædikestolen og blev i 1641 tilbygget et rygpositiv af den berømte orgelbygger Johan Lorentz. Her forblev instrumentet, indtil Marcussen i 1855 byggede et større orgel, der blev placeret i kirkens vestende. Dette orgel er formentlig løbende blevet vedligeholdt, ombygget og udvidet, indtil man i 1960 gjorde rent bord og fik bygget det nuværende orgel, disponeret og tegnet af P.G. Andersen. Hvad der er hændt det oprindelige svaleredeorgel og dets formentlig meget smukke rygpositiv-facade, vides ikke!

Der kendes ikke til detaljerede beretninger om den musikalske afvikling af højmessen i Vordingborg i tiden 1685-1699. Derfor har vi valgt at gøre ”begge dele”. Før prædiken lader vi kor, kantor, oboist og præst lede salmesangen – og efter prædiken gør vi det på ”moderne” vis, altså med orgel.

Vi begynder med introitus (indledende korsang), selv om det gled ud med

Gudstjenesten og den lutherske ortodoksi
Gudstjenesten og den lutherske ortodoksi

Kirkeritualet fra 1685. Traditionerne fra Jesperssøns Graduale fra 1573, hvorfra også Kyrie (Herre, forbarm dig) er hentet, hang formentlig ved i lange tider efter 1685. En ting er, hvad Kirkeritualet foreskrev, en anden ting er, hvad man faktisk gjorde. Sådan er det jo også i dag.

Om mange konkrete detaljer kan vi kun gætte – om end kvalificeret. Og hvad gudstjenestens varighed angår, gør vi intet forsøg på at efterligne 1699. Gudstjenesterne i 1600-tallet kunne nemt vare op til 2 og 3 timer. I de store kirker kunne både første og sidste del af højmessen udvikle sig til rene koncerter med opførelse af hele kantater. Og fra prædikestolen var det ikke kun Guds ord, der blev formidlet. I en tid uden radio og TV, uden aviser – og i en tid, hvor mange folk endnu ikke kunne læse og skrive – var prædikestolen samfundets informationscentral, hvorfra alskens love og forordninger mm. blev kundgjort.

Introduktionsaften

tirsdag den 7. februar kl. 19.30

Vor Frue kirke, Vordingborg

 

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30 vil der i kirken være en introduktions-aften ved

Holger Villadsen
Holger Villadsen

provst Holger Villadsen, der vil fortælle om gudstjenesterne i 1600-tallet. Her vil han også komme ind på Vordingborg som by i 1699. Så både foredraget og gudstjenesten er en enestående lejlighed til at få et lille indblik i et stykke lokalhistorie.

Vi glæder os til højmessen den 12. februar 2017 kl. 10.00, en gudstjeneste med et vindue til 1699, og vi skylder provst Holger Villadsen tak for at have stillet sin store viden og enestående liturgiske indsigt til rådighed.

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30 – foredrag i kirken ved provst Holger Villadsen

Søndag den 12. februar kl. 10.00 – gudstjeneste ved Hardy Lund Olesen, kirkens pigekor og organist Jens Ramsing. Desuden medvirker oboist Sanne Damore.

 

Sognepræst Hardy Lund Olesen

Organist Jens Ramsing

Dejlig er jorden – pilgrimstanker i en adventstid

Jeg går mange ture. Og jeg går gerne langt. Med vinden lige i femøren. Over bakke og hegn. Vej og sti. Mark og eng. Vejen, jeg går, er markeret. Nogen er gået forud for mig. Har gjort det trygt for mig at vandre dér alene. På den måde føler man sig taget hånd om og det af nogen, jeg end ikke aner, hvem er.

Vandreren -billede af Arne Haugen Sørensen
Vandreren -billede af Arne Haugen Sørensen

Når man sådan går, så indoptager man ligesom landskabet. Man hører vinden, nogle gange fugle, andre gang blade, man ser dyr, snuser den friske luft og alle lugtene ind: mark og jord og skov og græs. Landskabet ligesom åbner sig for mig. Jeg kan vandre her som en fremmed, som en pilgrim og følge den afmærkede sti. Jeg skal bare være opmærksom på, hvor jeg skal hen, følge mærkerne langt fremme, der siger mig, at jeg er på rette vej. Dvs. ikke gå videre, før jeg har det næste mærke i sigte. Så kan jeg også lade øjnene vandre mod horisonten, hvor jord og himmel mødes, ja, helt frem til hvor landskabet, jeg går i, går over i himmel.

Her bliver jeg opmærksom på det, som ligger bag mig. Mit hjem, jeg er gået ud fra. De mennesker, jeg er vant til at have omkring mig. Mennesker, som lever udsatte liv, sårbare liv med mange, lange bange timer på gaden hver dag. Usikker på at finde frem. At finde hvile dér. Nogle får plads i herberget. Andre ikke. Jorden er dejlig, men ikke for alle, vel?

Rigtigt mange mennesker i vore dage udtrykker angst for fremtiden. Mange føler at kræfterne i verden er så voldsomme og uforudsigelige som aldrig før. Vi synes ikke, forekommer det mig, at have kontrol over dem.

Aleppo, verdens ældste beboede by. Aleppo, den største by i Syrien. Længe, alt for længe, har vi set rystende billeder herfra. Billeder af en far, der griber fat i sit livløse barns fødder, der stikker frem af støvede murbrokker, en kvinde, der

Omran Daqneesh
Omran Daqneesh

bærer sit døde spædbarn i favnen. Omran Daqneesh, som vi alle lærte at kende, siddende i en ambulance, helt støvet til, totalt desillusioneret og fortabt. Det er menneskeligt at reagere med vrede og afmagt overfor al den død og ødelæggelse, som rammer civilbefolkningen i krigens Syrien, hvor, på trods af løfter om våbenhvile, hjælpekonvojer, skoler og sygehuse er blevet nådesløst angrebet. Det ene overgreb efter det andet på humanitær folkeret er åbenbart dagens orden, når vi taler om verdens supermagter. De formår i hvert tilfælde ikke at beskytte

Børn i Aleppos ruiner
Børn i Aleppos ruiner

Aleppos civilbefolkning, snarere tværtimod forekommer det trods alle de gode ord, der løber over skærmen hver aften fra alverdens ledere.

Som medmennesker, som tilskuere til dette barbari, må vi ikke vende vort blik bort. I længden kan ingen af os bevare vor værdighed så længe andre mennesker bliver trampet på. Som kristne er vi altid kaldede til at fremme håb i håbløse situationer.

Billederne fra Aleppo giver os mindelser om det 20. århundredes mest brutale krig. Mindelser om, at vi mennesker er i stand til de mest ondskabsfulde handlinger. Men der findes en anden vej. Freden er mulig. Salige er de, som skaber fred, sagde Jesus, og henvendte sig til os, som, i det små måske kun, kan skabe nyt håb, nye muligheder, nye veje, hvor alt synes ufremkommeligt.

Pave Frants i Auschwitz
Pave Frants i Auschwitz

Går det an at synge: Dejlig er jorden i sådanne tider. Er det ikke et håbløst projekt her i advents- og den tilstundende juletid at fastholde idyllen, når bomber falder, uskyldige mennesker dræbes, voldsmænd går på fri fod og ondskaben synes at have en fantasi uden grænser?

Sådan har det altid været, kan du indvende. Og jo, det er såmænd godt at huske på – selvom hvad godt er der egentlig i det – at det ikke bare er i vor tid, at det har været sådan. Mennesker har til alle tider oplevet, at det, som i udgangspunktet var såre godt, udviklede sig ubegribeligt ondt og vanskeligt. Bernhard Severin Ingemann, som levede fra 1789 – 1864 og som har skrevet ’Dejlig er jorden’, var én af dem, der oplevede dette.

B. S. Ingemann
B. S. Ingemann

Som 10-årig mistede han sin far. På selveste nytårsaften. Hans mor, fire brødre og en søster døde af tuberkolose med nogle få års mellemrum. Som student i København mistede han glæden, troen og trygheden. Sammen med den øvrige danske befolkning oplevede han to krige, mod englænderne og mod Preussen. Frem til fredssommeren 1850 var summen af sorger på sit højeste, da han som familiefar og leder af Sorø Akademi fik besøg af en gammel ven, som havde taget en melodistump fra korsfarertiden med sig. Han opfordrede Ingemann til at skrive en salme og samme aften kunne han så stå i aftensolen og nynne, mens ordene kom til ham: Dejlig er jorden.

Han fortsatte med at skrive og i løbet af denne septembernat 1850 var de tre strofer på plads, sådan som vi har dem i vor julesalme i dag. Kritikerne var voldsomme ved den. De anklagede den for at være idylliserende. Jorden er da ikke dejlig, men blodig, ikke sandt?!

Netop, sagde Ingemann. Men jorden var engang dejlig. Vi kan fortsat i glimt erfare dens dejlighed, selvom den også er blodmærket. Og en dag skal jorden igen blive nyskabt og dejlig. I mellemtiden har Gud fået adresse på jorden, himlen er kommet til os og hovedårsagen til, at Ingemann og alle vi andre kan synge denne salme, mens bomberne falder omkring os, er, at Gud ikke synes at have forladt os.

Akvarel af Helmer Breindahl med salmen 'Dejlig er jorden'
Akvarel af Helmer Breindahl med salmen ‘Dejlig er jorden’

Vi er ikke længere alene på jorden. Vi ved ikke, hvad som vil møde os af trusler, men vi ved, hvem som altid vil møde os. Fred over jorden, menneske, fryd dig! Os er en evig Frelser født!

Jeg går mange ture. Og jeg går langt. Terapi, trøst, tanke får her rum og tid. Nogle gange har jeg lyst til, mod på, at gå hele vejen, helt til enden af regnbuen, hvor løftet bliver indfriet. Men er det først dér for enden af regnbuen, dér, hvor vejen får ende, hvor jorden ikke er stor nok, at vi ser himmelen åben. Er det først dér, angsten sætter ind for ikke at finde vej – ud af – ind i – hjem, at vi ser himmelen åben. Vi kunne jo vælge at gå hele vejen på en anden måde: at slippe jorden og at tage hjem. Det ligger der jo en fristelse i.

Og samtidig, hvad vej jeg om, hvad som tynger, hvad som binder, hvad som holder tilbage, hvad som giver fornyede kræfter og udholdenhed, hvad som giver håb, tro? Jorden er dejlig: den tager imod mig, før jeg selv gør, fører slægterne videre, sætter mig ind i en sammenhæng, knytter mig inderligt til det smukke skaberværk. Og jeg kan synge, lade min stemme falde i med naturens stemmer eller med stemmerne prægede af levet liv fra vor kirke, Vor Frue, Vordingborgs smukke gamle pilgrimskirke.

Peter Brandes, litografi: Jakob den Ældre
Peter Brandes, litografi: Jakob den Ældre

Således stemt går det an at løfte blikket, at se frem, se ind i december og måske dér få øje på et decemberbarn, et trümmerbarn, en lille Omran Daqneesh, der kommer mig i møde.

God adventstid

Hardy Lund Olesen

 

At vælge præst

Badutspringerpræst i sneen
Badutspringerpræst i sneen

Præster er af mange slags. De arbejder med noget, de fleste af os, ikke forbinder med noget særlig produktivt. De holder gudstjenester, forkynder, forvalter sakramenterne i kirken. De begraver, døber, vier, underviser og fører samtaler med mennesker, der har ondt i livet eller sjælen, som de kalder det. Og i menneskers bevidsthed optræder de lidt marginaliserede i forhold til, hvad der ellers er i

En rigtig præst?
En rigtig præst?

underholdnings- og oplevelsesindustrien. Der er lidt bedemænd over dem. De skal bare være der, når vi har brug for dem og ellers ikke blande sig så meget i øvrigt. Og da slet ikke i politik eller etiske spørgsmål selvom det forekommer rimelig svært at redegøre for en sammenhæng mellem menneske og menneske  uden at den er politisk eller rummer et etisk perspektiv.

En agiterende præst
En agiterende præst

De sidste år har været præget af det, vi i vor foredragsrække i Vordingborg kirke har kaldt “de uartige teologer”. Vi har oplevet en præst, der ikke tror på Gud, én, der krydser fingrene på ryggen, når han bekender troen, fordi han ikke tror på kødets opstandelse og én, der tror på reinkarnation. Forargelsen har været stor og fordømmelserne har haglet ned over en kirke, der ikke engang vil være sit eget trosgrundlag bekendt. At vælge præst kan på den baggrund være en ret så afgørende opgave, når man tillige tager i betragtning, at man kommer ikke sådan bare af med ham/hende, skulle der således opstå konflikter af teologisk art.

images-3

1. s. i Advent indleder et nyt menighedsråd i Vordingborg pastorat sit arbejde. Det er blevet valgt, i lighed med tidligere, ved et såkaldt fredsvalg, dvs. det egentlige afstemningsvalg er blevet aflyst, da der er på et demokratisk opstillingsmøde er blevet enighed om at opstille én liste på femten medlemmer med tilhørende suppleanter. De skal så de næste 4 år stå for ledelsen og udviklingen af pastoratet i kirke og menighed. Én af menighedsrådets fornemste opgaver er at vælge

Fore i kirketiden
Fore i kirketiden

præst, altså at finde en egnet person til at forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne, “skærme ungdommen mod kætteri”, som det udtrykkes i det gamle præsteløfte, dvs. undervise og forberede dem til et kristent liv og levned og i det hele taget som embedsmand foregå menigheden med et godt eksempel. Præsten skal, mere moderne og groft udtrykt, kunne indgå i alle dele af sognets liv på godt og ondt, hvilket ikke er nogen let opgave i en så mangefacetteret virkelighed som vore dages.

»Vil man gøre folkekirken afholdt af sine

I.C.Christensen
I.C.Christensen

medlemmer, da bør man give dem indflydelse på styrelsen af folkekirkens sager, thi derigennem vækkes interessen og kærligheden for dem«, sagde arkitekten bag den første lov om menighedsråd, vedtaget på Rigsdagen den 15. maj 1903, I. C. Christensen, som 1901-1905 var kultusminister, d.v.s. kirke-, undervisnings- og kulturminister. En egentlig folkekirke, som man havde ønsket i 1849-grundloven, havde imidlertid lange udsigter. I 1849 indledtes en langvarig debat om kirkens forfatningsforhold, altså om hvordan kirken skulle styres og forvaltes. Om det myndige kirkefolk f.eks. blev der stillet spørgsmålstegn til, om menighederne overhovedet var modne nok til selv at kunne vælge menighedsråd. Det var

Grundtvig og den grundlovsgivende forsamling
Grundtvig og den grundlovsgivende forsamling

Grundtvigs hovedanke. Eller langt mindre med almuens begrænsede indsigt i åndelige materier i stand til at vælge præster.

Landet var præget af vækkelserne og efter enevælden ønsket om folkelig frihed. Tidligere besad præsterne sammen med kirkeværgen ansvaret for kirkens daglige liv og virke! Kirkeværgen havde et vist tilsyn med kirken og var sognefolkets eneste mulighed for at få indflydelse i kirken. Som navnet antyder, kunne det være nødvendigt at have en – eller måske to – til at værge kirken, mod drikfældige præster eller tyveri

De første kvindelige præster
De første kvindelige præster

og hærværk, og hvad man ellers kunne frygte. De fleste kirker var efter svenskekrigene ejet af en godsejer, som havde indflydelse på kirkens økonomi, bygninger og ikke mindst udnævnelse af præsterne. For at komme Grundlovens krav om folkekirke og frihed i møde havde kultusminister Hall i 1856 oprettet frivillige menighedsråd. Det var dog helt op til sognepræsterne at bestemme, om et sådant råd skulle oprettes i sognet og led derfor hurtigt, som man af samme grund nok kan regne ud, en krank skæbne!

I. C. Christensens ønske fra 1903 om, at menighedsrådene fik ret til at vælge præst, måtte han i begyndelsen se erstattet af en passus om, at ministeriet i forbindelse med præstevalg kunne høre menighedsrådet. Først i 1912 færdiggjorde kultusminister Jacob Appel hans arbejde og fik menighedsrådene gjort permanente med afgørende indflydelse på præstevalget. I dag kan man, uden at overdrive, godt kalde de godt 2.200 menighedsråd, vi har, det mest gennemførte nærdemokrati, vi har.

Anders Arrebo i Vordingborg kirke
Anders Arrebo i Vordingborg kirke

At vælge præst er en meget besværlig proces. Det kan tage op til et halvt år, ja, nogle steder i landet, også i byerne, slår man i disse år embeder op, som ikke bliver besat første gang, måske ej heller anden gang. Ikke fordi der ikke er ansøgere til embedet, men fordi ingen af ansøgerne lever op til de krav, den profil, menighedsrådet har udset sig som den ønskede. Udsættelsen af valget kan skyldes spørgsmål som vielse af fraskilte, vielse af homofile, modstand mod kvindelige præster, som præster med påberåbelse af skriftshensyn og samvittighedsgrunde kan udtrykke sig afvisende overfor eller fordi ansøgerens forkyndelse af evangeliet bare ikke lever op til forventningerne eller passer til den lokale menigheds særlige karakter. Anders Arrebo, som var sognepræst ved Vordingborg kirke fra 1625 til sin død i 1637 og, som for at gøre en lang historie kort, havde gjort lynkarrière som slotspræst og

Fodboldpræsten og hans kone
Fodboldpræsten og hans kone

prædikepræst for kongen og tillige var blevet biskop i Trondhjem i en meget ung alder, blev, efter en tjenesteforseelse i sit embede som biskop, sendt på nådsens brød til Vordingborg for, som det blev udtrykt i hans sendelsesbrev fra kongen: Dernede kan han ingen skade gøre! Ellers var det normalt tidligere, at overtog man enken fra den tidligere præst, så kunne man lettere opnå embede. Da jeg skulle have mit første embede, som var i Aa Kirke på Bornholm, blev Birte, den kommende præstekone, sat på en stol midt i menighedsrådslokalet og så gik menighedsrådet ellers rundt om hende indtil én sagde: ham tager vi. Havde i det mindste præstekonen det, der skulle til, så kunne det ikke gå helt galt med præsten.

Mig selv
Mig selv

At vælge præst er ikke let. Det bør det heller ikke være. For når der er valgt, begynder arbejdet først for menighedsrådet: At stå last og brast med præsten i hans/hendes mange opgaver. Præsten er i alt, hvad han/hun foretager sig bogstavelig talt på Herrens mark. Til tider ved han/hun hverken ud eller ind og har mest lyst til hver morgen bare at trække dynen over hovedet og så lade Herrens dag gå upåagtet hen. I enhver præsts arbejde er tillid, troværdighed, kærlighed, barmhjertighed i den grad sat på prøve hele tiden, at det synes ubærligt. Her er det menighedens og menighedsrådets opgave at støtte og bære med, ikke bare som en målsætning for arbejdet i sogn og kirke, men som selve indholdet i det liv, der skal leves mellem præst og menighed på godt og ondt, i sorg og glæde, til hverdag og i fest.

Hardy Lund Olesen

 

 

 

Få MENIGHEDSROD på dit CV

Medlem af menighedsrådet Lis Torndal: Jeg har i den forgangne valgperiode beskæftiget mig med udvikling og nytænkning af pr i forbindelse med kirkens annoncering i lokalavisen. Det er altid en spændende og udviklende proces, når der skal nytænkes. Derudover sidder jeg i valgudvalget og har her erfaret, at det er et uhyre komplekst område
Medlem af menighedsrådet
Lis Torndal:
Jeg har i den forgangne valgperiode beskæftiget mig med udvikling og nytænkning af pr i forbindelse med kirkens annoncering i lokalavisen. Det er altid en spændende og udviklende proces, når der skal nytænkes. Derudover sidder jeg i valgudvalget og har her erfaret, at det er et uhyre komplekst område

At sætte flueben ved at have løbet et marathonløb, måske endda klaret et triathlon eller en ironman, er blot én af de stationer, det moderne menneske drømmer om at kunne. Det er som om det er blevet et mantra, ja, et narkotikum, at kunne sige, at den og den grænse for sin egen formåen har man klaret. CITIUS, ALTIUS, FORTIUS er de netop overståede olympiske leges brand, som man siger i dag: længere, højere, hurtigere. Dette brand er blevet mange menneskers valgsprog i en sådan grad, at der holdes olympiske lege hver dag i deres liv. De kan aldrig få nok! Og alle grænser er kun til for at overvindes.

Plakat for kirken.indd

For dem lyder menighedsråd og kirke og sogn sikkert støvet, kedeligt og gammeldags. For de unge er der ikke meget ’konge’ i at have med kirke og kristendom at gøre, for de midaldrende er det ikke businesslike, management- og brandingorienteret nok. I gamle dage sagde man, sådan lidt overbærende og nedladende, at arbejdet i et menighedsråd var en uskadelig legeplads for folk, der ønskede sig en plads i politik eller bare dem, der ikke kunne blive valgt ind i en kommunalbestyrelse. Her kunne de komme af med deres ønske om indflydelse. Kort sagt have en slags kasket på.

 

Det har aldrig været min oplevelse.

Medlem af menighedsrådet Sonja Andersen Som medlem af den Danske folkekirke, har det for mig været en naturlig ting, at gå ind i menighedsrådet og påtage sig både arbejde og ansvar, Den danske folkekirke, byger på et kristent demokratisk grundlag, som vi alle har båd pligt og ret til at arbejde for. At være medlem af et menighedsråd, giver gode oplevelser, kræver en arbejdsindsats; men samtidig lærerigt. Jeg har været med i menighedsrådsarbejde i 16 år, hvorefter jeg valgte at trække mig. I de 16 år jeg var med, blev der bygget præstegård i Nyråd, der var omlægning af kirkegårde. Har været med til at ansætte præster, organist og kordegn, kirketjener og havde kontakt til personalet ved kirken. Der har også været arbejdet med arrangementer, som udflugter, kirkehøjskole, koncerter og kirkekaffe. Som medlem deltager man også i fælles møder i provsti og Stift, samt årsmøde for menighedsråd. Kort sagt man får både gode kontakter/ netværk og en personlig udvikling inden for den kristne tro. Det sidste 1½ år, har jeg været med igen, da jeg var suppleant og kom ind som fast medlem.
Medlem af menighedsrådet
Sonja Andersen:
Som medlem af den Danske folkekirke, har det for mig været en naturlig ting, at gå ind i menighedsrådet og påtage sig både arbejde og ansvar, Den danske folkekirke, byger på et kristent demokratisk grundlag, som vi alle har båd pligt og ret til at arbejde for.
At være medlem af et menighedsråd, giver gode oplevelser, kræver en arbejdsindsats; men samtidig lærerigt.
Jeg har været med i menighedsrådsarbejde i 16 år, hvorefter jeg valgte at trække mig. I de 16 år jeg var med, blev der bygget præstegård i Nyråd, der var omlægning af kirkegårde.
Har været med til at ansætte præster, organist og kordegn, kirketjener og havde kontakt til personalet ved kirken. Der har også været arbejdet med arrangementer, som udflugter, kirkehøjskole, koncerter og kirkekaffe.
Som medlem deltager man også i fælles møder i provsti og Stift, samt årsmøde for menighedsråd.
Kort sagt man får både gode kontakter/ netværk og en personlig udvikling inden for den kristne tro.
Det sidste 1½ år, har jeg været med igen, da jeg var suppleant og kom ind som fast medlem.

 

Menighedsrådsmedlemmer var tidligere for de flestes vedkommende repræsentanter for de kirkelige retninger – Luthersk Mission, Indre Mission, Grundtvigsk Forum, Tidehverv – og interesseorganisationer – KFUM og K, Y-Men, FDF og FPF – eller medlemmer af politiske partier, der ligesom domsmænd varetog offentlige opsynsopgaver for deres parti, dvs. de deltog i den demokratiske forvaltning af regnskaber og budgetter, deltog i de personalemæssige og logistiske forhandlinger vedrørende de ansattes lønninger og overenskomstmæssige rettigheder  og menighedens udnyttelse af de bygningsmæssige ressourcer, kirke, præstegårde, mandskabsbygninger og kirkegårde.  Derudover var de med deres stemme i rådet med til at præge de værdier, som kirken stod for med ansættelse af præster som det vigtigste, men også i den indre dialog om, hvor vægten skulle ligge i sognets arbejde for menigheden. Det gælder både socialt og politisk og etisk. I dag skal et menighedsrådsmedlem ikke blot have kirken og lokalsamfundet i hjertet, en præst i maven, men også en djøffer i hovedet.

Medlem af menighedsrådet Lena Poulsen Jeg har i den forløbne valgperiode i Vordingborg Menighedsråd været medlem af ansættelses- og koncertudvalget. Med store strukturændringer har der været en del nyansættelser, som det har været spændende at deltage i. Lige fra læsning af mange ansøgninger til ansættelsessamtaler og Ansættelsesudvalgets beslutning om ansættelse af ny medarbejder. Det har desuden været en stor glæde at deltage i Koncertudvalgets tilrettelæggelse af et meget alsidigt program, der kan favne alle! Samt efterfølgende høre musik og sang fremført i Vordingborg kirke, som har en fantastisk akustik, der er højt rost af sangere, musikere og tilhørere. Derudover har jeg været med til køb af Sognegården i 2013, hvilket har været en berigelse for både menighed, personale og menighedsrådsmedlemmer. Med gode faciliteter og elevator blev der skabt mulighed for, at alle kan deltage i møder og diverse aktiviteter, som er mangeartede.
Medlem af menighedsrådet
Lena Poulsen:
Jeg har i den forløbne 4-årige valgperiode i Vordingborg Menighedsråd været medlem af Ansættelses- og Koncertudvalget.
Med store strukturændringer har der været en del nyansættelser, som det har været spændende at deltage i. Lige fra læsning af mange ansøgninger til ansættelsessamtaler og Ansættelsesudvalgets beslutning om ansættelse af ny medarbejder.
Det har desuden været en stor glæde at deltage i Koncertudvalgets tilrettelæggelse af et meget alsidigt program, der kan favne alle!
Samt efterfølgende høre musik og sang fremført i Vordingborg kirke, som har en fantastisk akustik, der er højt rost af sangere, musikere og tilhørere.
Derudover har jeg været med til køb af Sognegården i 2013, hvilket har været en berigelse for både menighed, personale og menighedsrådsmedlemmer.
Med gode faciliteter og elevator blev der skabt mulighed for, at alle kan deltage i møder og diverse aktiviteter, som er mangeartede.

I Vordingborg sogn er vort nye brand: … VI ØNSKER AT FAVNE ALLE. Det er også grænsesprængende, for med ALLE mener vi alle. Høje, lave, fodformede og spidssnuede, rød- og krølhårede, etniske og ikke-etniske danskere, unge, midaldrende og ældre, heterofile og homofile. De eneste, vi ikke bryder os om er fundamentalister, der tror, at deres begrænsede syn på virkeligheden, er HELE virkeligheden. I Vordingborg sogn er begrænsninger erstattet af muligheder, problemer af løsninger. Læs vor formålsparagraf. Den har vi brugt de sidste fire år siden sidste menighedsrådsvalg på at gøre ikke bare smart og skarp, men også til noget, vi bestræber os på at leve efter hver dag i kirke og sogn.

 

Vordingborg sogns Menighedsråd, som til november i lighed med landets øvrige menighedsråd er på valg, satte sig fra konstitueringen i november 2012 for at ændre sognet indadtil og udadtil på mange væsentlige områder. Og forandringerne har været mange og afgørende for de beslutninger, der er blevet taget. Det gælder personalemæssigt, det

Babysalmesang
Babysalmesang

gælder aktivitetsmæssigt, det gælder økonomisk. Det gælder kulturhistorisk i forhold til at sætte sig ind i bygningsvedtægter og –regulativer, alle de krav, der knytter sig til bevarelsen af vor kulturarv.

Vordingborg sogn er stadig først og fremmest

Formand for menighedsrådet Ole Dyhr Det har været godt at have været med og været en del af Vordingborg Kirke. På det personlige plan: Godt at der var brug for en, og at man kunne bruges. Men det har også været godt at have været med til at åbne kirken mod byen og befolkningen og ved køb af sognegården at få skabt rammer for et fællesskab hos de ansatte samt en øget mulighed for arrangementer ved siden af selve kirkebygningen. Og at fornemme at det er lykkedes.
Formand for menighedsrådet
Ole Dyhr:
Det har været godt at have været med og været en del af Vordingborg Kirke.
På det personlige plan: Godt at der var brug for en, og at man kunne bruges.
Men det har også været godt at have været med til at åbne kirken mod byen og befolkningen og ved køb af sognegården at få skabt rammer for et fællesskab hos de ansatte samt en øget mulighed for arrangementer ved siden af selve kirkebygningen. Og at fornemme at det er lykkedes.

 

kirken og gudstjenesten og de kirkelige handlinger, men også en velfungerende sognegård, et udadvendt menighedsliv med mange aktiviteter, et professionelt team af medarbejdere og et meget kompetent og handlekraftigt menighedsråd. Selv præsterne er ikke længere de dér ’ensomme ulve’, der tidligere levede tilbagetrukket og beskyttet inde bag hver deres præstegårde. Præsterne indgår på lige fod med resten af medarbejderne i de teams, der er blevet Vordingborg sogns varemærke. Vordingborg sogn er centersognet i Stege-Vordingborg provsti og ledes også sådan med realistiske budgetter og sorte tal på bundlinien trods store investeringer de sidste år med ny præstegård (2004), totalrenovering af kirken (2010) og køb af sognegården på Færgegaardsvej (2013).  Vi arbejder hver dag både med indre og ydre kommunikation på alle platforme. Budgetter og regnskaber overvåges professionelt konstant for at kunne leve op til moderne regnskabsmæssige og juridiske standarder og personalemæssigt er man i dag nødt til at kunne leve op til de bedste HR-krav for at kunne få de bedste medarbejdere ansat på de mange forskellige arbejdsområder, kirken skal kunne udfylde. Vi arbejder på et meget højt download
kunstnerisk niveau med diplom- og PO uddannede organister, der skal kunne varetage en stor del af  koncert- og musiklivet i en forholdsvis stor by som Vordingborg. En dygtig og kompetent uddannelse af kor og instrumentalister til gudstjenester, koncerter og kirkelige handlinger. Vi har heldigvis haft mulighed for at tiltrække gode, loyale og trofaste frivillige, der hjælper kirkens øvrige ansatte med at få kirkens hverdag til at fungere.

kapelAlt i alt en hypermoderne multifunktionsvirksomhed med omkring 70 ansatte og 450 tjenester pr. år og et budget på 6 millioner kr, hvoraf kun 350.000,- kr er til rådighed for alt det udadvendte arbejde: konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang, sangcafé, koncerter, kommunikation osv., alt det, medlemmerne ønsker meget mere af for deres kirkeskattekroner, som i stedet for primært går til de ansattes lønninger – ikke præsternes, som betales af staten – og vedligeholdelse af bygninger og arealer på kirkegården og omkring kirke og præstegårde.

MERE KIRKE FOR PENGENE har været menighedsrådets interne mål for det arbejde, der er blevet gjort de sidste 4 år: at begrænse de lønmæssige og bygningsmæssige økonomiske udfordringer, at få rationaliseret og trimmet medarbejderstaben og få nedbragt dyr gæld for til gengæld at få flere midler til kirkens arbejde i sognet.

fleben2

Om det så er lykkedes eller skal gøres anderledes de næste fire år, er DU – ung som midaldrende og ældre – med til at give udtryk for, når menighedsrådet holder

VALG- og OPSTIILINGSMØDE til menighedsrådsvalget

TIRSDAG den 13. SEPTEMBER

Hardy Lund Olesen

Onsdagsandagten – for sidste gang

 

 

UHRKLOnsdagsandagten har nu kørt i 17 år. Lige siden jeg gennemførte En anden Advent i 1999 har der været onsdagsandagt i Vordingborg kirke fra september til april med åben kirke mellem kl. 16.30 og 17.30 og andagt kl. 17 i kirkens kor. Stillegudstjeneste, meditationsgudstjeneste, Taize-gudstjeneste, Thomas-messe, fyraftensgudstjeneste, kald det, hvad I vil, kært barn har mange navne. Og det har været en fornøjelse, ja, noget af det bedste i min embedstid, at gennemføre disse andagter hver uge. Og tilsvarende vemodigt at skulle tage afsked med dem.

Året var 1999. Jeg havde foranstaltet en serie seniormøder i konfirmandstuen på Kirketorvet til fejring af 150-året for Grundloven. Én af mine første foredragsholdere var MF for Det radikale Venstre Henrik Svane. Han var på det tidspunkt også medlem af Folketingets kirkeudvalg og skulle således redegøre for sin stilling til de paragraffer af Grundloven, som netop omhandlede Den danske Folkekirkes særlige stilling. På det tidspunkt var der en hed debat i Det radikale Venstre om en ændring af Grundloven. Så det gav sig selv, at han skulle komme. At Henrik Svane så samtidig var gift med Marianne Christiansen, nuværende biskop i Haderslev, ja, det gjorde det endnu mere indlysende. Han havde så at sige kirken inde på livet hver dag.IGLO

Under spørgetiden fik jeg lejlighed til at lufte én af mine kæpheste, nemlig at vi har for få gudstjenester i Den danske Folkekirke, dvs. der er for få muligheder for at have en god grund til at komme i kirken. Jeg fortalte ham, at jeg faktisk altid havde haft en drøm om at holde andagt i kirken hver dag. Og at jeg mente, det psykologisk var et dårligt signal at sende kun at have én gudstjeneste om ugen og det om søndagen og kl. 10, hvor far og mor efter en lang uge sidder dybt begravet i søndagsaviserne og spiser morgenmad med ungerne. Man var i midten af 1990’erne begyndt rundt omkring i det kirkelige landskab at arbejde med temagudstjenester, prædikenværksteder, meditationsgudstjenester osv. Og inspirationen fra Finland, hvor man var begyndt at afholde Thomas-messer for de søgende og tvivlende og fra Taizé i Bourgogne i Frankrig med frère Roger i spidsen og fra de svenske 12- trins skrifteandagter i AA-regi, gav nogle af os dengang forholdsvis nye præster blod på tanden til at lave anderledes gudstjenester på andre tidspunkter. Disse gudstjenester gav også mulighed for at inddrage andre former for musik og sang, sjælesorg og diakoni på nye måder og forkyndelse, der bar præg af hverdag og nærvær og intimitet. Nat- eller aftenkirken, som vi har haft i flere storbyer, også her i Vordingborg kirke en kort overgang i 00’erne,  er et godt eksempel på ét af denne tids succesfulde KERZEeksperimenter.

Henrik Svane lyttede tålmodigt smilende til mine udgydelser og endte så med at sige: jamen, hvad hindrer lille Hardy i at gøre det. Nej, vel? Så jeg gik i gang i det efterår med at forberede en gudstjenesterække, der skulle strække sig fra 1. s. i Advent til Hellig 3 Konger. Kirken skulle være åben i 2 timer fra kl. 17-19 og der skulle være mulighed for 2 andagter á et kvarters varighed. Min inspiration til dette forløb kom fra Tyskland, hvor en række præster omkring Hamborg havde taget initiativ til en fejring af adventstiden i form af en kalender, som gav læse- og bønnestof til den ellers meget hektiske adventstid. Denne kalender kunne man bruge i sit hjem. Det kunne jeg jo ikke bare sådan gøre, så derfor skulle kirken være åben for andagtssøgende, som i bedste Thomas-messe-stil blot kunne gå indenfor, bede en bøn og så liste stille ud igen. Ingen behøvede deltage i andagterne, som foregik i korrummet helt oppe ved alteret med salme, taizé-sange, prædiken, bønner og stilhed/meditation. Der var ingen kirketjener, kordegn, organist, der var kun mig og så de andagtssøgende.KAL1_TH

Det var kanon. Der kom vel i gennemsnit de 28 dage, jeg holdt En anden Advent første gang, mellem 20-40 mennesker pr. dag. Ældre mennesker, midaldrende, unge, børn, en del spejdere, selv et par kvindelige muslimer kom en aften, fordi de hjemme i Syrien havde fundet megen trøst i Maria, én, de kunne identificere sig med som kvinder. Det var meget bevægende at iagttage deres forhold til Maria afbildet i vort Maria selvtredje alter i sydvesthjørnet af kirken.

De næste fire år holdt jeg En anden Advent og altså ind imellem også onsdagsandagter. Vi fik anskaffet en lysglobe til kirken, skabt af smedene i Nyråd og økonomisk støttet af Vordingborg bank og Nordea. Tidligere havde vi brugt Slots døbefont i sydvesthjørnet. Det gik kort sagt så godt ,a t jeg havde planer om at udvide En anden Advent til at omfatte det, man i kirken kalder Den lange Faste, altså fra Filipsdag, den 14. november og frem til Langfredag. Det blev i første omgang kun til en fejring også af fasten, kaldet Små vise Skridt, hvori jeg hver onsdag havde indføjet en længere temagudstjeneste. Små vise Skridt forløb over alle 40 fastedage og samlede desværre ikke ret mange. Efter i fire år at have fejret En anden Advent med dalende tilslutning – til sidst talte vi kun mellem 10 og 15 deltagere pr. gang – begrænsede jeg mig yderligere til kun at holde MARIAOnsdagsandagten.

Ja, ja, alt godt har en ende og således også Onsdagsandagten. Mange har udtrykt ønske om at få tid til at deltage i den, ikke ret mange imidlertid har levet deres ønsker ud. Der har i alle årene naturligvis været en del, der faldt fra, og nye, der er kommet til. Men i de sidste år har vi i gennemsnit været 10 og jeg ved, de har været glade for at komme.

Jeg selv har været glad for at forberede de små 2-3 min. prædikener, at vælgeKREUZ0 tekster og salme, kort at være tvunget til at begrænse mig til de 15 min. en sådan andagt kun bør vare og få sagt noget ind i hverdagen, som var væsentligst først og fremmest for mig selv, men også for de fremmødte.

 

 

 

Hardy Lund Olesen

 

Drop distraktionsdjævelen – og nyd en dyb dag

On the road again
On the road again

Hvad er det største problem for bilindustrien i disse år? Er det, at der fifles med antallet af kilometer, en bil kan køre på literen? Er det, at bilers udstødning skader miljøet? Er det bilafgifterne i Danmark? Næppe. Økonomisk kan det naturligvis være et problem, at VW har snydt på vægten, når det handler om bilers udstødning eller at danskere på grund af de danske afgiftsregler skal betale ca. 3 gange så meget for en bil som en svensker. Men det er jo kun penge. Når medierne samtidig fortæller os, at 60 firmaer og enkeltpersoner tilsammen ejer mere end hvad 3 mia mennesker i denne verden ejer, ja, så er det jo kun et spørgsmål om, hvem der så skal betale: det kommer de 3 mia til, believe me!

100 km i timen med pose over hovedet
100 km i timen med pose over hovedet

Næh, det største problem er, at biler snart kan køre

førerløse. Vi skal ikke selv køre kareten længere – hvabehar! Det største problem er at holde bilisten opmærksom og fokuseret, især så længe bilen kører. I kender sikkert alle reklamen: hvad laver du, mens du kører bil. Bilisten med en pose over hovedet. Hvor har bilisten haft øjne og ikke mindst hjernen umiddelbart før det selvkørende vidunder satte ud og hvor længe er han så om at genvinde koncentrationen om at køre bil. Ikke nye motorer, smarte karrosserier, sindrige bremser, nej, sidespejle, bakspejle, der holder bilisten opmærksom på den øvrige trafik, er blevet et milliardstort problem.

 

Sms-bølgen er over os
Sms-bølgen er over os

Hvor meget tid bruger du daglig på sms’er, e-mails, sociale medier derhjemme og på arbejde og derved måske hele tiden trækkes bort, distraheres, fra det væsentlige i dit liv, dine børn, din ægtefælle eller opgaverne på dit arbejde? Et lille kig til siden, mens du arbejder, for at kigge på en sms, fjerner dit fokus fra det. du laver, ca. 10 minutter, dvs. inden du helt koncentreret er tilbage på det, du var i gang med. I USA har man beregnet, at denne distraktion koster virksomhederne ca. 900 mia dollars om året. Det svarer til hele verdens samlede militærudgifter på et år.

Det er fastetid. En tid for bod og anger, for opgør med Gud. Ransagelse og tvivl, forsagelse. Ro og hvile. Der findes mennesker for hvem ro og hvile er noget indre, de bare udstråler. Andre ser ud, selv i hvile, som om de konstant har speederen i bund. Hvordan være i ro og hvile, hvordan være tilstede midt i hverdagens travlhed.

Med hovedet i skærmen
Med hovedet i skærmen

Svaret må jo være: Når jeg står, så står jeg. Når jeg går, så går jeg. Når jeg sidder, så sidder jeg. Når jeg spiser, så spiser jeg. Når jeg taler, så taler jeg. Men gør vi ikke alle sammen det da? Nej, det gør vi nemlig ikke – alle sammen. Når de fleste af os sidder, så står vi allerede. Og når vi står, så løber vi allerede. Og når vi løber, er vi allerede ved målet. Og når vi spiser, så er vi allerede færdige. Tenniskampen er i gang allerede inden bolden er servet.

Facebook-junkien
Facebook-junkien

Føler du dig truffet? Oplever du også altid at være på vej – fra noget til noget – i stedet for at være dér, hvor du er? Tilstede og nærværende.

Så har du brug for fastetiden – de 40 dage frem mod påskedag. Tænk lige efter, om ikke denne tid kunne blive lidt anderledes dage? Dage, hvor du kunne generobre noget af langsomheden i livet.

Tiden kommer os altid imøde med en hastighed af 60 min. i timen. Men tiden må ikke blive vor fjende. Stilheden må ikke blive vor modstander. Travlheden må ikke blive vor medløber. Mist ikke opmærksomhed, tab ikke fokus, din familie, dit arbejde, forsag ikke Gud og din næste, himlen over dit liv og jorden under dine fødder, men hav tid til at være tilstede, nærværende, i dit eget liv, i andres liv – og for Guds ansigt.

Drop Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Periscope og hvad har vi. Vær mindfull i stedet for mindless bare i de 40 dage, fasten varer og læg så mærke til, hvor lidt du har savnet alle disse distraktioner fra det væsentlige i dit liv og fokusér så på dine nærmeste, på det, du holder af at lave i hverdagen, dit

Kage er godt at være sammen om
Kage er godt at være sammen om

arbejde, dine venner, Gud. Tal med dit

barn, din ægtefælle, vær en god og professionel kollega, en god medarbejder på dit job, vær frivillig i kirken, for flygtninge, for hjemløse, vær én, andre har brug for, vær god ved dig selv.

Det er godt at være stille og vente på hjælp fra Herren, hører vi Klagesangene i GT. Det handler om at finde stilhedsøer i hverdagen. Det kan være i toget eller i bilen. I en pause på jobbet – eller hjemme. Måske din bedste stol i stuen, hvor du nyder en stille stund. Tænd et lys – føl stilheden sænke sig – læs et stykke af Bibelen – tænk over, hvad Gud vil sige dig –

Røde hjerter smitter
Røde hjerter smitter

og lad så tankerne omdannes til en stille bøn til Ham, som altid lytter.

Som altid er nærværende og fokuseret.

Det smitter, skal jeg sige dig.

 

Sisyfosjul …

En hel verden
En hel verden

At tale om en hel og usårlig verden er en illusion. Hændelserne i Paris for ganske nylig har gjort disse ord grusomt sande. For megen død, smerte, sorg, angst og gråd. Det ligger ikke desto mindre i os hele tiden at ville en bedre verden. Alle venter på den dag, da hver tåre skal tørres af, hvor sorg, skrig, pine, ja, hvor bekymringens djævelske spind skal være som fejet væk, hvor vi skal inderligt tilfredse, lykkelige, glade og hvor vi kan leve frit og frie af forvirring, lidelse, død, hvor ingen mere behøver være bange for sin lykke, hvor latteren lyder og

menneskene er fulde af lys.

Alt dette har for kristne et navn og et ansigt: Jesus af Nazareth. I sidste ende er det ham, vi venter på. Vi venter hele året, men især når det bliver advent.

Advent er for mange mennesker blevet ensbetydende med hektisk jag og stress,

Sisyfosjul
Sisyfosjul

næsten uopfyldelige forventninger, krav om hygge og glæde og inderligt samvær, der alt for let netop derfor truer med at blive det modsatte. Mange gruer for denne tid – og det er synd. For advent kan rumme alt det, vi længes efter i den hverdag, der synes overlæsset nok: fred, stilhed, eftertanke, gode tanker for alle, der er undervejs til sig selv, undervejs til det glædelige budskab, at Gud selv kommer ind i verden. Ind i sorgen og fortvivlelsen, ind til alle dem, der lider under byrden af sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, ensomhed eller som har mistet og nu i den store højtid skal gennemleve den smerte, det er at skulle bære den elskede ud af sit hjerte. Gode tanker til alle de familier, der hverken økonomisk eller menneskeligt kan leve op til advents- og juletidens krav, til det voksende antal singler, der i en familieamputeret kultur ikke kan finde veje ud af ensomheden, til alle de 30-50 årige, der står midt i et hektisk arbejdsliv og ikke synes at finde tid til stilhed og eftertanke.

En anden advent
En anden advent

Vi har i allerhøjeste grad brug for advent, fordi vi ellers ville fortabe os i det uvæsentlige, det overfladiske, det momentane, det travle, det hektiske, det diffuse. Vi har brug for at gå veje, som går indad til det væsentlige. Og naturen på disse breddegrader støtter os i denne tid: udenfor bliver det koldere. Snart, tidligere og tidligere, bliver det nat. Vi sætter pris på vore stuer, på lyset derinde, hvor vi samler vore kære. Vi følger kaldet indad. Vi skaber rum for besindelse, for eftertænksomhed, for stille overvejelse. Vi plejer denne unikke chance for at varme os ved hinanden og således sammen venter vi på forløsning, frelse, udfrielse.

 

Man kan gå tidligere prøvede veje eller man kan gå nye. Man kan

Barbaradag 4. december
Barbaradag 4. december
  • samle sig om adventskransen, hvorfra lyset øges uge for uge som et symbol på, at vi skal se mere lys i vore liv og vi selv skal være mere lys for andre
  • bære en grøn kvist ind som bud fra en anden verden, i hvilken mennesker kan leve i fred
  • hænge en vissendød og en endnu grøn gren  ved siden af hinanden til stadig påmindelse om, hvad vi nu er og hvad vi siden skal blive
  • bygge en rod fra skoven om til en krybbe, fordi ethvert nyt menneskes fødsel har rod i vor historie
  • opleve en kirsebærgren knoppe og blomstre som et sindbillede på en ny verdens ønske om at vokse og så blive til
  • opleve børnenes sitrende glade spænding, når adventskalenderen skal åbnes
  • høre god musik eller læse en god bog sammen.

 

Advent er en vigtig tid. Ikke kun, fordi den hører til en af vore smukkeste barndomserindringer, men fordi vi behøver den som modpol til det moderne livs hektiske stress og jag.

Lyset bæres frem
Lyset bæres frem

I denne tid har jeg brug for at glemme mig selv, for først da finder jeg hvile, først da hører mine tankers og følelsers larm op og jeg er langt om længe ankommet, da er jeg efter lang tids søgen endelig kommet hjem. Og tilbedelsen af denne hemmelighed ved Gud, at han elsker mig, er tegnet, for da bliver der roligt i  min sjæl, da kan jeg fornemme, at min inderste længsel er opfyldt, at jeg har fundet det, som giver mit liv fylde. De tre vise mænd eller kongerne, som kunstnerne ynder at kalde dem, de har i deres hjerter hørt længslen kalde og ladet sig lede af stjernen og har søgt dette stabile, dette faste i livet som barnet er. De går mange og krogede veje for endelig at kunne træde ind i huset, hvor Maria og barnet er. De træder ind og falder ned for det guddommelige barn og breder deres skatte ud: guldet, som tegn på deres kærlighed, røgelsen som tegn på deres længsel og myrraen som tegn på deres smerter.

Er det ikke summen af, hvad advent, jul og hellig tre konger er for os. Moderne mennesker har brug for alt dette. Der er ikke så mange drømme tilbage i vor verden. Vi kan ikke længere blive mestre i vore egne liv, men vi kan tilbedende se bort fra os selv og ind i advents- og juletidens mysterium og således gøre vort liv til et mesterværk.

Påny på vej
Påny på vej

 

Dommedag nu …

cop21

Torsdag den 5. november kl. 14

Færgegaardsvej 3

Kom til foredrag med

Jesper Tornbjerg, Dansk Energi:

Global opvarmning, klimakonferencer og smarte løsninger

 

Det er nu snart 6 år siden, vi havde COP15 i København. Hele verden, den globalecop15 landsby, var samlet i København for ikke kun at diskutere klimaet, men også for at finde holdbare løsninger på klimaproblemerne. Kina, Rusland, Japan, ja, helt ned til alle de små stillehavsøer, som i dag, bare 6 år senere, er forsvundet fra havets overflade, fandt stor sympati for deres anliggende i de dage. NGO’er og demonstranter stormede på det nærmeste Bella-centret på Amager.

Også i Vordingborg kirke havde vi foredrag om klimaet dette efterår. Jeg havde foredrag af biskop Steen Skovsgaard med titlen Dommedag – måske, hvor Steen Skovsgaard i de mest utvetydige vendinger gjorde Bibelens tale om dommedag til konkret virkelighed. Det vi oplever nu er optakt til Dommedag, hvis vi skal tro, ikke kun tegnene i sol, måne og stjerner, men også Den hellige Skrift. Og det skal vi vel som kirke … Jeg havde også inviteret Mickey Gjerris til et foredrag om klima, værdier og religion under titlen: Jorden brænder, hvori hans mest provokerende udsagn var, at det handler ikke om at redde menneskeheden, den er fortabt, det handler om at sikre klodens overlevelse! Sådan … og endelig sognepræst Martin Ishøy, som talte om miljøetik i bred almindelighed. Og foredragene skabte debat og som sådanne også vrede og afvisning.

gjerrisJeg foranstaltede en studiekreds, der skulle perspektivere alle de dybe tanker omkring miljøetik og –teologi og onsdagsandagterne og andre gudstjenester supplerede med at skabe en liturgisk ramme omkring vort forhold til medmennesket, retfærdighed, skabelse og tilintetgørelse. Spørgsmålene skulle med nødvendighed stilles, problemstillingerne vendes, perspektiverne og konsekvenserne gåes efter i sømmene.

Det blev de også på alle niveauer. Og intet er sket! Heller ikke på COP15.

Jo, det er blevet værre. Meget værre. Uoverskueligt meget værre.

COP21 i Paris i december er den mest betydningsfulde og afgørende politiske begivenhed i hele 2015 og vil blive fulgt af milliarder af mennesker over hele kloden. De beslutninger, der tages her, er afgørende for klodens overlevelse simpelthen.

Det har paven gjort gældende i sit banebrydende encyklika Laudato Si: On the pave fransCare of our Common Home, hvori han beskriver kloden som en affaldsbunke. Præsident Obama har gjort det klart i sit program for 2030 Clean Power Plan, de svenske biskopper gjorde det allerede i Ett biskopsbrev om klimatet, for nylig underskrev 175 biskopper verden over en udtalelse om klimaet til COP 21 og Brasilien lovede at begrænse fældningen af den brasilianske regnskov. Mange er de initiativer, der er sat i gang for at stoppe udviklingen. Indtil videre til ingensomhelst nytte.

regnskovI Vordingborg kirke bør vi tage udfordringen op og gøre vort. For klimaforandringerne er en sag for en kirke, der tager sit grundlag alvorligt. Vi, som tror på en Gud, som har skabt alt, sætter naturligt forholdet mellem Gud og mennesker og skabelsen i centrum. Bryder disse forhold sammen er det et udtryk for brud mod Guds skabelsesordning. Derfor vil og skal vi tage vor del af ansvaret ved at gøre tro til handling.

Det er sammenblanding af politik og kristendom, vil nogle hævde. Vi skal som kirke ikke blande os i politikernes beslutninger vedrørende den slags ting. Nej, ikke som kirke, måske, men som kristne tvinges vi. Kærligheden til det skabte, til menneskeheden, til vore børn og børnebørn tvinger os. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv, læser vi i Bibelen om det vigtigste bud, det, der er over alle de andre. Det citat anvender vi oftest individualistisk! Men det er alt for snævert i en kirke, hvor vi er absolut henvist på hinanden. Heri er der grundlag for ansvar og sameksistens i samfund og verden. Det er i høj grad et spørgsmål om, hvordan vi ser på livet, hvad som er vigtigt i livet, hvor vi kommer fra, hvor vi er på vej hen og om der overhovedet findes grund til at håbe. Frasiger vi kristne os vort ansvar for skabelsen, ansvaret for at være gode forvaltere af alt det, som Gud i sin godhed giver os – svigter vi så ikke Gud for ikke at tale om det medmenneske, der er mest sårbart og udsat? Hvis ikke vi er rede til at ofre os, gør vi så ikke Jesu offergerning for os til intet?co2

De klimaforandringer, som længe har ramt skabelsen og som synes at eskalerere, kræver øjeblikkelig handling og forandring. Forandringerne gælder ny teknologi, politisk handlekraft, men vel i første omgang besindelse på forandring af livsmønstre. Det, som kristne skal bidrage med i denne proces, handler lige præcis om tolkning af livet, spørgsmål om mening, livsmønstre, livsmod, dele af et menneskeligt mønster, som ingen teknokrat eller politiker kan give udtømmende svar på. Troen på Gud giver håb til os, som nu skal tage livtag med den globale klimaforandring. Og troen skal styrke os, så vore anstrengelser batter og bidrager til at skabe en mere retfærdig verden.

børnVi er altså nødt til at stille de svære spørgsmål til os selv – de, som handler om mit og vort kollektive ansvar. Først og fremmest handler alt dette om at elske Gud, hvilket i samme åndedrag indebærer at elske den verden, som Gud har skabt. Er vi klar til den opgave og tager vi imod udfordringen? Der er i dag lidt over en måned til COP21 indledes og fremtiden, ja, det er nu, nu, nu …!

Så hvad venter vi egentlig på???

Hardy Lund Olesen

sognepræst kb

 

Flagdag for Danmarks udsendte

Tale på Flagdagen 2014

sognepræst Hardy Lund Olesen

Det er i dag 6. gang, vi fejrer Flagdagen, dagen for de udsendte og deres DSC_0001pårørende. Dagen, hvor så mange tanker myldrer frem om, hvad krig, konflikt og ufred er. Tanker, der alt for let overskygger de gode tanker om fred og frihed og tryghed, som vort lille land ellers priser sig for. I snart 25 år har vi været i krig eller i hvert tilfælde deltaget i internationale konflikter. Om det har været i Kroatien, i Bosnien, i Kosovo, i Makedonien, i Irak, i Afghanistan, på Afrikas Horn, i Libyen. Mange af vore soldater har vi mistet, næsten udelukkende unge mænd og kvinder, som ville gøre en forskel, som ville kæmpe for netop de goder, som dette land, vort fælles fædreland, i så rigt mål nyder godt af i hverdagen. I august 1995 døde sergent Claus Gamborg som den første i kamp. Danmark gik i chok.  Den dag aflyste Folketinget alle sine møder, flagene i hele Danmark gik på halv, radioen sendte sørgemusik Tomheden fyldte pludselig det hele.. Mange brød sig ikke om at se på hinanden, for hvad skulle man sige, hvis nogen sagde noget, og da ordene siden

????????????????????????????????????

hen vendte tilbage, var det

ord som: Det er ikke til at forstå. Det er ikke til at fatte. Det er ikke sandt. Det er bare en

ond drøm, lad mig få lov til at vågne op, for det er så meningsløst, at det skriger til himlen.

 

”Min unge ven,

Hvorfor bliver du ved med at sove?

Dine øjne er lukkede,

du hører ikke min stemme,

dit hjerte banker ikke!

Ak, min ven – som jeg elskede.

Min unge ven!

Hvorfor?

Hvorfor bliver du ved med at sove?”

 

Et fortvivlet spørgsmål. Ord der i al deres magtesløshed og i protest forsøger at

????????????????????????????????????

give sprog

til det, vi ikke kan forstå. Det vi ikke kan fatte. Det vi ikke kan og vil acceptere. Alt det vi ikke kan rumme midt i den tomhed, der følger ovenpå de voldsomme begivenheder, der går forud for tabet af et ungt menneske.

Min unge ven – hvorfor?

Unge mennesker, hvis blod løb ud i Kroatien og Bosnien frodige røde jord eller i Iraks og Afghanistans golde ørkensand langt herfra. Hvis intet  andet gror i de bjerge og ørkener af fortræd, så har der de sidste 25 år spiret valg og afgørelse i  brystet på unge danske mænd og kvinder. De har lært, at det koster i denne

????????????????????????????????????

verden, man slår sig ofte på den – men til gengæld lærer man sig selv og verden at kende, og den viden er den afgørende baggrund  for personlige valg. Hvilket mange, de fleste heldigvis, er vendt hjem med en stærk oplevelse af. Man lærer sig  selv og sit hjerte at kende i grænselandet mellem liv og død. Man gør angsten til sin ven, så man kan forblive skarp, når tilsyneladende almindelige folk blandt brovtende, slivovitzstinkende bøller på Balkan eller pashtunske bønder i Greenzone og handlende i bazaren i Gereshk  pludseligt trækker våben – man gør, hvad man skal, og tør derfor med sindsro græde ud ved en skulder bagefter – for det er ikke altid sjovt at gøre, hvad man skal – så ville flere nok gøre det.

Pligten er fælles – ingen er derfor en ø i den udsendtes verden.

– alle er, hvad man gør, når det gælder.

Og når vi så mister én af dem. Det er meningsløst. Det har vi lov til at mene. Det

har vi lov til at sige. For det giver ikke længere samme mening, at solen står op

????????????????????????????????????

endnu en gang. At aviserne udkommer med så mange tomme ligegyldige ord, når der endnu er så mange ord, man gerne selv ville have sagt. Når der endnu er så mange ord, man gerne ville have hørt. Ord der nu – for altid – savner veje at gå ad.

Gud kommer på vore læber, når meningsløsheden skal finde svar. Gud, som bar lidelsen op på sit kors Langfredag i en bøn for sine fjender: Fader tilgiv dem for de ved ikke hvad de gør. Ordene om at vende den anden kind til, og elske sine fjender, Jesu ord, som i al deres himmelråbende naivitet og umulighed netop ikke er til at komme uden om eller fri af, når vi møder meningsløsheden.

 

????????????????????????????????????

Af hjertet tak og Guds trøst skal i dag lyde til alle, der har mistet

De har min og talløse landsmænds dybeste medfølelse, og jeg vil bede til

Gud om, at deres hjerter også kan holde til det. I dag deler vi kristentro og blod – og  ønsker alle efterladte Guds velsignelse i bøn og håb for dagene, der kommer.

”Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt.”

Kærligheden hører aldrig op, siger Paulus i kærlighedens lovsang. Det er det, vi skal have at vide her i dag, hvor vi er samlede for at takke for en indsats og et offer, som er uendeligt stort. Her har vi brug for at vide, så vi ikke glemmer det, at kærligheden består. At kærligheden holder ud med os. At kærligheden bærer os oppe, når alt andet ikke længere er til at bære.

Under korsflag, vort gamle hæderkronede Dannebrog, vor stolthed, hædrer vi Danmarks sønner og døtre, som har kæmpet på de fjerne slagmarker, de slagmarker, der  også har krævet  de bedste af

vort fædrelands sønner og døtre. Ingen har mødt større mod, og alle slår vi i dag blikket mod jord, når vi sammen ærer deres stolte minde.

????????????????????????????????????

 

Slutkollekt flagdag 2015

Lad os alle bede:

Almægtige, evige Gud, vor Herres Jesu Kristi og vor Fader!

Du har i Jesus Kristus

kaldet din kirke

til at forlige verden

med dig selv.

Du har givet os forligelsens tjeneste,

at vi kan føre dem,

der er adspredt sammen,

at vi kan stille os imellem dem,

der er i strid med hinanden

og tage våbnene af deres hænder

at vi kan stilne

de såredes smerte og gråd.

Vi takker i dag alle dem,

der i denne tjeneste

med vor gamle korsfane

på skuldrene

eller vajende i vinden

har gjort tjeneste

for dig og Danmark.

Tak også for, at vi i dag

kan støtte de familier,

der må gennemleve

fraværets ensomhed

eller i tjenesten har mistet

én af deres kære.

Vi vil en frihed

uden bånd og lænker,

hvor håbet lever

og livets mylder gror,

hvor freden skaber tumleplads for drømme!

Giv os fortsat at arbejde med

på opfyldelsen af disse drømme.

Gør os stærke i håbet

og udholdende i kampen

for en ny jord,

hvor retfærdighed bor.

Vær med vort folk og fædreland,

Dronning Margrethe II

og hele Dronningens hus.

Giv lykke og velsignelse

til alle, der gør tjeneste for Danmark.

Beskærm dem i alle farer,

vær dem nær, når de er ensomme

og i prøvelsens time.

Giv dem nåde til trofast

at bære vidnesbyrd om dig

og ifør dem

kærlighedens brændende iver,

at de må hjælpe og værne

hvor end de tjener

og være hinanden

til trøst og lindring

og til sidst

få herlighedens uvisnelige sejrskrans,

ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre.

Fadervor …

????????????????????????????????????

Sognepræst

Hardy Lund Olesen